ಕಿಡ್ಡೀ ರೈಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ - ಚೀನಾ ಕಿಡ್ಡೀ ರೈಡ್ ತಯಾರಕರು, ಪೂರೈಕೆದಾರರು