ಯಂತ್ರ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಭಾಗಗಳು - ಯಂತ್ರ ತಯಾರಕರ ಚೀನಾ ಭಾಗಗಳು, ಪೂರೈಕೆದಾರರು