ಲಾಟರಿ ಯಂತ್ರ ಕಾರ್ಖಾನೆ - ಚೀನಾ ಲಾಟರಿ ಯಂತ್ರ ತಯಾರಕರು, ಪೂರೈಕೆದಾರರು